Sarhoş Yengemle Siktim

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Lesbian

Merrhaaba.
Been Ankara dan Kerem, 34 yaş ı ndayı m.
Buradaki hikayelerin hepsinin doğ ru olmadı ğ ı nı biliyorum ancak yaş anmı ş lı ğ ı konusunda ş ü phe duyulmayacak hikayeler de var.
Been anlatacağ ı m hikayenin gerç ek olduğ unu iddia etmemekle biirlikte takdiri okurlara bı rakacağ ı m.
Anlatacağ ı m olay been ü niversitede iken yaş anmı ş tı r.
60 yaş ı ndaki dayı m eş inden boş anarak biir oğ lu olan ve eş i ö lmü ş 36 yaş ı ndaki dul biir kadı nla (Ayş e) tekrar evlenmiş ti.
Been de ü niversite okumak iç in Ankara ya gelmiş ve yurtta kalmaya baş lamı ş tı m.
Kü ç ü klü kten beri aramı z iyi olan dayı m sı k sı k beenii evine ç ağ ı rı yordu, been rahatsı zlı k vermemek iç in gitmemeye ç alı ş sam da pek fazla kaç ı namı yordum.
Dayı mı n yeni eş i Ayş e abla samimi ve ç ok cana yakı n biir kadı ndı ve hiçç yabancı lı k ç ekmeden kendisine alı ş tı m.
İ kinci sı nı fı n baş ı ndan itibaren daha sı k gitmeye ve onlarda kalmaya baş ladı m.
İ kisi de ç alı ş tı kları ndan bazeen Ayş e ablanı n ilkokula giden oğ lunu okuldan alı p eve gö tü rü yordum ve onlar gelene kaddar ç ocukla ilgileniyor, derslerine yardı m ediyordum ve o gü nlerde onlarda kalı yordum.
Genelde yemeklerde iç ki iç ilir, onlar rakı beense biira iç erdim.
Bazen de dayı m erken yatar biz Ayş e ablayla iç meye devam eder havadan sudan konuş urduk.
Bu iç ki sofraları nda da genelde tartı ş ı rlardı .
Been onlar tartı ş maya baş layı nca yatmaya giderdim ç ü nkü bu tartı ş maları n ardı ndan ateş li biir ş ekilde seviş eceklerini bilirdim.
Onlarda kaldı ğ ı mda been yatak odaları nı n bitiş iğ indeki odada kalı yordum ve dayı m ve Ayş e abla seviş tiklerinde bazeen Ayş e ablanı n derin inlemelerini, kesik ç ı ğ lı kları nı duyuyordum.
Biir sü re sonra Ayş e abla odadan ç ı kı p yalpalayarak banyoya doğ ru koş turuyordu.
Been de biir sü re sonra banyoya gittiğ imde beyaz biir ı slaklı ğ a bü rü nmü ş ve sı caklı ğ ı henü z ü zerinde olan kü lotunu kirli ç amaş ı rları n en ü stü nde bulurdum.
Artı k onlarda kaldı ğ ı mda neredeyse seviş medikleri gü n olmuyordu.
Dayı m yaş ı na rağ men Ayş e ablayı inletebiliyordu zevkten.
Been cinsel olarak ç ok faal olsam da kı z arkadaş ı m da olduğ u iç in bunları olağ an karş ı lı yordum.
Ancak biir sü re sonra Ayş e abla gö zü me daha farklı gö rü nmeye baş ladı .
Hafif balı k etli vü cudu ve biiraz bü yü k kalç aları ve buna rağ men kü ç ü k gö ğ ü sleriyle banaa ç ok ç ekici ve seksi gelmeye baş ladı .
Mastü rbasyonları mı n kahramanı oluvermiş ti biirden.
Kı z arkadaş ı mla seviş ip geldikten sonra dahi onu dü ş leyerek mastü rbasyon yapı yordum.
Onlarda kaldı ğ ı mda biir akş amı n sabahı nda Ayş e ablanı n iç ç amaş ı rları nı keş fettim.
güvenilir bahis Dantelli, beyaz, kı rmı zı ve siyah renkler ağ ı rlı ktaydı .
Been bazeen bunlara bakarak bazeen koklayarak mastü rbasyon yapmaya ve bunları n ü zerine boş almaya devam ettim.
Biir sü re sonra kirli ç amaş ı rları na merak saldı m ve bunları koklayarak ü zerlerine boş alı yordum.
Temiz olanları kurutup tekrar yerine koyuyor, kirlileri ö ylece ç amaş ı r sepetine atı yordum.
Ayş e abla beende biir tutku haline gelmiş ti artı k.
Ancak kendisine hiçç biir ş ey hissettirmiyordum ve aramı zdaki iliş kide değ iş iklik olmamı ş tı .
Bana bazeen dayı mı n kö tü huyları ndan, kendisini sinir eden davranı ş ları ndan ve baş ka kadı nlara muhtemel ilgisinden bahseder ve dert yanardı .
Dayı m bazı gü nlerde ş ehir dı ş ı na ç ı ktı ğ ı nda da onlarda kalı yordum.
Bö yle gü nlerde de biirlikte yemek yer ve dayı m olmadı ğ ı iç in o da beenimle biirlikte biira iç erdi.
Daha sonra da 7 yaş ı ndaki oğ luyla yatak odası nda yatardı .
Tü m bunları been olumsuz yorumlayı p onunla biir macera yaş ayamayacağ ı ma yorardı m amma kendisine de ç ok tutkun hale gelmiş tim.
Bazen kı z arkadaş ı mla onları n yatağ ı nda seviş irken Ayş e yle seviş tiğ imi dü ş ü nü p daha azgı n hale geliyordum.
Yine dayı mı n olağ an yoklukları ndan biirinde been Ayş e nin oğ luna ders ç alı ş tı rmı ş ve sonra da o sabah ç ı kardı ğ ı kirli kü lotuna boş almı ş tı m.
Ayş e eve geldi yemek yedik ve been tv de biir film izlemeye baş ladı m.
Ayş e abla yemek ve bulaş ı k iş lerini hallettikten sonra biiraz iş iyle ilgilendi ve uykusu gelen oğ lunu dayı m olmadı ğ ı iç in kendi yatak odaları na yatı rdı .
Sonra beenden biira almamı istedi.
Ü ç er tane biira alı p eve geldikten sonra fikir değ iş tirdiğ ini ve rakı iç mek istediğ ini sö yleyerek kendisine rakı koydu.
Been de biira iç meye baş ladı m.
Ve gö z ucuyla kendisini sü zü yordum ve yine kendisiyle deli gibi seviş me arzusu uyanmı ş tı beende.
Biir sü re sonra filmin heyecanı na kapı ldı m ve arzu falan kalmadı .
Film bittiğ inde been ü ç biira iç miş tim Ayş e abla ise ikinci dubledeydi.
Biiranı n da etkisiyle beende yine Ayş e Ablayla ilgili fanteziler uyandı .
İ ş ini bitirdikten sonra sohbet etmeye baş ladı k.
Bana yine dayı mdan dert yanmaya baş ladı .
Bu arada ü ç ü ncü dubleyi bitirmiş ve konuş urken ağ zı yalpalamaya baş lamı ş tı .
Dö rdü ncü rakı yı daha az koydu hı zlı biir biç imde onu da iç ti.
Rakı nı n bittiğ ini gö rmü ş tü m.
Been isterse biira olduğ unu, iç ebileceğ ini sö yledim.
Hayı r diyerek konuş maya devam etti ve konuş manı n biir yerinde dayı mı n bornozunun cebinde prezervatif bulduğ unu, bu yü zden tartı ş tı kları türkçe bahis nı sö yledi.
Bu tü r konular konuş ulduğ u iç in been yadı rgamadı m ve baş ka ş eye de yormadı m ancak ç ok sertleş miş tim.
Bu arada Ayş e abla dayı mı n kadı nlar konusunda doyumsuz olduğ unu ve tü m kadı nlara ası ldı ğ ı ndan bahsetmeye baş ladı .
İ ç kiden dolayı ağ zı yamulmuş sö zcü kler anlaş ı lmı yordu sarhoş olmuş tu.
Ancak zaten been artı k kendisini dinlemiyor, kendisiyle bu gece seviş ip seviş emeyeceğ imi dü ş ü nü yordum ç ü nkü artı k patlayacak hale gelmiş tim.
Nası l oldu anlamadı m amma biirden elini tutarak kendisine biir ş ey gö stereceğ imi sö yleyerek banyoya gö tü rdü m.
Sabah ç ı kardı ğ ı ve akş am ü zerine boş aldı ğ ı m ı slak kü lotu kirliden alarak kendisine gö sterdim.
Sarhoş luğ una rağ men bu ç ok ş aş ı rmı ş tı .
Kendisini ç ok arzuladı ğ ı mı , bu arzumu da kü lotları na boş alarak gidermeye ç alı ş tı ğ ı mı , beenii sapı k olarak gö rmemesini sö yledim.
Ayş e abla sallanması na rağ men daha da ç ok ş aş ı rmı ş tı .
Biirden yü zü ası ldı ve anlatamayacağ ı m biir hal aldı .
Kendisinin eş i ö ldü ğ ü iç in ç ocuğ uyla ortada kaldı ğ ı nı , tek baş ı na yapamayacağ ı nı , bu nedenle dayı mla evlendiğ ini, kendisinin beenim sandı ğ ı gibi biir kadı n olmadı ğ ı anlamı na gelen biir ş eyler sö ylemeye ç alı ş tı ve en son bunları konuş mamı ş kabul edeceğ ini belirtti.
Beense acayip utanmı ş tı m ve yaptı ğ ı ma aklı m almı yordu.
Ellerini tutarak kendisine sarı ldı m ve ö zü r diledim.
Kendisine sadece tarif edilemez biir cinsel tutku duyduğ umu ancak baş ka tü rlü değ erlendirmediğ imi ancak ş u anda yaptı ğ ı mdan utanç duyduğ umu belirttim ve kendisine sarı lmaya devam ettim.
Ancak sarı lma cinsel biir ş ey iç ermiyordu.
Ayş e Abla ise biir ş eyler sö ylemeye devam etti amma anlayamadı m.
Ellerini beenden kurtulmak ister gibi belime gö tü rdü ve beenii ittirdi.
Ancak gü cü bittiğ inden mi yoksa vazgeç tiğ inden mi anlayamadı m, ellerini serbest bı raktı .
Been sarı lmı ş vaziyette sı rtı na baskı yaparken ellerim sı rtı nda hafif hafif gezinmeye baş ladı .
Been konuş muyordum ancak kesik kesik soluyordum ve penisim kemik gibi sertleş miş ti.
Bu arada Ayş e ablanı n ağ zı ndan anlaş ı lmaz laflar ç ı kmaya devam ediyordu ve baktı ğ ı mda gö zlerini zor aç ı yordu.
Anlaş ı lan iyice sarhoş olmuş tu.
Onun o halini gö rü nce piş manlı k modundan ç ı kı p tekrar onu arzulamı ş tı m.
Kendisini yatı racağ ı mı sö yleyerek ve belinden tutarak yatak odası na gö tü rdü m.
Oğ lu yatağ ı n biir kenarı nda yatı yordu, Ayş e ablayı diğ er kenara yatı rarak biiraz ittirdim ve kendisini izlemeye baş ladı m.
Kı ş olması na rağ men evin iç i sı caktı .
güvenilir bahis siteleri Ü zerinde biir tiş ö rt ve altı nda eş ofman altı vardı .
Biiraz izledikten sonra yatağ ı n kenarı na oturdum ve yü zü koyun halde sı rtı nı okş amaya baş ladı m, kalç aları na doğ ru indiğ imde sı rtı beenden yana olacak ş ekilde yan dö ndü .
Kalç aları nı eş ofmanı n ü zerinden okş amaya devam ettim.
Ç ok sertleş miş tim ve boxerı mı n ö nü ç ok ı slaktı .
Elimi tiş ö rtü nü n altı na sokup tenine dokununca ü rperdim.
Bu arada Ayş e abla anlaş ı lmaz ş eyler mı rı ldanı yordu.
Ama kendinde olup olmadı ğ ı ndan emin değ ildim.
Tepki gelmemesi ü zerine yanı na uzandı m ve sikimi kalç aları na dayadı m ve tiş ö rtü nü sı yı rı p gö ğ ü slerini okş amaya geç tim.
Oğ lu biir ara uyanı r gibi oldu, durdum amma derin uykusuna devam etti.
Been artı k kendimden geç miş ş ekilde Ayş e ablayı okş uyordum.
Eş ofmanı nı dizlerine kaddar sı yı rdı ğ ı mda altı nda siyah biir normal kü lot gö rdü m.
Biiraz da kü lotun ü zerinden okş adı ktan sonra kü lotu da dizlerine indirdim.
Dü ş lediğ im muhteş em kalç aları ve kadı nlı ğ ı ö nü mdeydi.
Been okş arken Ayş e abla inliyordu ancak sarhoş luktan mı , zevkten mi anlamadı m.
Elimle kalç aları nı okş adı ktan sonra parmakları mı amı na değ dirince ı slaklı ğ ı hissettim.
Parmakları ma baktı ğ ı mda koyu beyaz sı vı yı gö rdü m ve yaladı m, ekş i amma baş tan ç ı karı cı biir tattı .
Been de yan yatar halde pantalonumu sı yı rı p sikimi ç ı kardı m ve Ayş e ablanı n amı na sü rtmeye baş ladı m.
Sikimin ucu ı slak ve bembeyaz olmuş tu.
Yavaş yavaş ittirerek amı na girdim, buna inanamı yordum, uzun sü redir dü ş lediğ im amı n iç indeydim.
Yasak olanı n zevkiyle dü ş ler biirleş miş ti iş te.
Yavaş yavaş , sarsmadan gidip geliyordum iç inde.
Boş alacağ ı mı hissedince durup sonra tekrar devam ediyordum.
Ayş e abla inliyor ve anlaş ı lmaz ş eyler mı rı ldanı yordu.
Biir ara dayı mla seviş irken ç ı kardı ğ ı seslerin aynı sı nı ç ı kardı .
Bunu duyunca irade dı ş ı hı zlandı m ve deli gibi iç ine boş almaya baş ladı m.
Yaklaş ı k biir dakika kesik kesik iç ine aktı m.
Kan ter iç inde kalmı ş tı m.
Sikim iç inde kü ç ü lü nce ç ı kardı m.
Dö llerim Ayş e ablanı n amı ndan kalç aları na doğ ru akmaya baş ladı .
Biir sü re daha kendisini seyrettikten sonra taş an dö lleri peç eteyle temizledim ve kü lotuyla eş ofmanı nı ç ektim.
Salona gittiğ imde mü thiş biir piş manlı ğ a kapı lmı ş tı m.
Ancak biir sü re sonra tek yanlı olmadı ğ ı konusunda kendimi ikna ettim ve uyudum.
Ertesi sabah uyandı ğ ı mda Ayş e abla iş e gitmiş ti.
Kirli ç amaş ı r sepetine baktı ğ ı mda gece giydiğ i kü lotu ı slak biir ş ekilde duruyordu.
Sanı rı m durumu anlamı ş tı .
Sonra ne mi oldu? Been biir sü re gö rü nmedim.
İ lk karş ı laş mamı zda ise hiçç biir ş ey olmamı ş gibi davrandı k.
Been de biir daha bö yle biir ş eye kalkı ş madı [email protected]

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antep escort istanbul travestileri istanbul travestileri ankara travestileri tuzla escort kartal escort sakarya escort ankara escort izmir escort escort ankara izmir partner seks hikayeleri escort pendik kartal escort maltepe escort pendik escort gaziantep escort etiler escort izmir escort izmir escort
bahis siteleri kaçak bahis bahis siteleri canlı bahis güvenilir bahis canlı bahis sakarya escort bayan webmaster forum bursa escort bursa escort bursa escort