Karımı zengin patronuma amdan ve götten siktirdim

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Karımı zengin patronuma amdan ve götten siktirdim

Selam arkadaşlar ve sikiş severler B?n t?mir?t v? b?hç? işl?riyl? uğr?şırk?n, k?rım d? ?vin t?mizliği, ?lışv?rişi, f?tur?l?rıv? r?nd?vul?rı gibi işl?riyl? m?şgul ?luy?rdu S?n 3-4 ??n?y? k?d?r ??hibi ?ldukl?rı firm?yı işl?tmiş, d?h? ??nr?b?şk??ın? d?vr?di? ?m?klilikl?rini y?ş?y?n bu çift, biz? k?rşı d? ??r? yönünd?n ç?k b?nkör v? ??mimiydil?r.
Bizl?r?işçil?ri gibi d?ğil d?, ?vin bir?r ??kinl?ri gibi d?vr?nıy?rl?rdı.
Ç?cukl?rı y?nl?rın? b?yr?md?n b?yr?m? uğr?dıkl?rı için, ?nl?r? ?l?nh??r?tl?rini ??nırım bizd? gid?riy?r gibiydil?r.
B?n v? k?rımiş?iz ?lduğumuz için, ?k k?z?nç ?l?r?k ?nl?rın y?nınd? g?y?t iyi durumd?ydık.
Günd? birk?ç ???t uğr?r, işim v?r??işimi y???r, y?k?? bir i?t?kl?ri ?lu? ?lm?dığını öğr?ni? gid?rdim.
B?z?n d? birlikt? ?vd? y?d? b?hç?d? ?turur ??hb?t?d?rdik.
K?rım h?ft?d? bir g?n?l t?mizliğ? g?lir, v?y r?nd?vul?rı ?ldukl?rı z?m?n uğr?rdı, bir d? ?kş?ml?rı b?hç?d? ?tururk?n.
Bin?li b?yin k?rı?ı Döndü h?nım, ?k??tm?d?n Din??l ib?d?tini y???n, iyilik ??v?r, ?ür?kli ?l?r?k, “H??t?yım.
” diy?n, ununu ?l?yi? ?l?ğini ??mış biriydi.
G?zm?yl? ?ğl?nm?yl?, işl? güçl? işi ?lm?z, ?vd? Din??l kit??l?rl? v?kit g?çirir, b?z?n k?mşul?rını ziy?r?t? v? d?kt?r? gitm? dışınd? ?vd?n dış?rı çıkm?zdı.
Bin?li b?y i??, d?rn?kl?r?, k?hv?l?r? v? d??t ??hb?tl?rin? m?r?klı ??ki bir iş?d?mı ?lm??ı d?l?yı?ıyl?, girişk?n biriydi.
Y?şlı ?lm??ın? r?ğm?n, y?şın? in?t,b?kımlı, k?ndin? ön?m v?r?n, ??ğlığın? dikk?t ?d?n, giyimi kuş?mı düzgündü.
Ş?k?cı, ??mimi, ?çık ?özlüydü.
B?şb?ş? k?ldığımız z?m?nl?r, ?ür?kli ?l?r?k k?dınl?rd?n v? g?nçlik z?m?nl?rınd? b?r?b?r ?lduğu k?dınl?rd?n b?h??d?r, h?tt? ?nl?rl? n??ıl ilişkiy? girdiğini, n?l?r y??tığını ?nl?tır dururdu.
Bir k?dın gör?? h?m?n ?ul?nır, ?nu röntg?n ç?k?r gibi inc?l?rdi.
K?rı?ınd?n d? ?ür?kli ?l?r?k, yıll?rdır ??x y??m?dığı için d?rt y?n?rdı.
Bin?li b?yl? ?r?d? bir ç??kınlık y??m?y? gid?rdik.
Am? ??r? k?rşılığı ?lduğu için, bir d? k?rşı?ınd?ki k?dınl?rın ?c?l?ci d?vr?nm?l?rınd?n d?l?yı, “Z?vk v?rmiy?r ü?t?dım! Şöyl? ?tin? budun? d?lgun, ?t?şli, c?nım i?t?dikç? ?ik?bil?c?ğim birini bul??m, ??r? hiçt? ön?mli d?ğil!” d?rdi.
B?z?n, (??lınd? h?rz?m?n) dikk?timi ç?k?n ş?y, b?nim k?rım? d? ?ür?kli ?l?r?kb?km??ıydı.
K?rım? b?kışl?rınd?n, ?klınd?n n?l?r g?çtiğini ?kur gibiydim ?d?t?.
Y?şın? güv?n?r?kt?n, b?z?n ??nki ?vl?dın? d?r gibi, k?rım?, Porno izle.
Kızım n? k?d?r g?nç v? güz?l?in, k?şk? b?n d? ??nin y?şl?rınd? ?l??ydım, bund?n önc? b?n ?vl?nirdim ??ninl?!” diy? t?kılırdı.
A?ıl ?m?cı k?rımın ilgi?ini k?ndi üz?rin? ç?km?kti.
B?z?n b?n dış?rd? ç?lışırk?n, Döndü h?nım d? dış?rıd? ?lduğu z?m?nl?r, k?rım t?mizlik y??ıy?r?? ?ür?kli ?l?r?k iç?rid? ?lur, ?nu izl?r, l?f ?t?rdı.
B?n ç?ktırm?d?n ?nl?rı izl?rdim.
K?rım ?ğili? d?ğrulurk?n, dik dik b?k?r,Y?rdım ?d?yim!” d?r, b?z?n d? k?nuşurl?rdı.
Am? n? k?nuştukl?rını duy?m?zdım.
Yin? birgün ?r?d? ç?lıştıkt?n ??nr?, gün?ş b?tm?k üz?r? ik?n b?hç?d? b?r?b?r ?turmuş, h?m bir?l?rımızı yudumluy?r, h?md? k?nuşuy?rduk.
T?bii ki, k?nu h?r z?m?nki gibi k?dınl?r v? ?nun ??k? ??runl?rıydı.
Z?m?n il?rl?dikç? z?vki d? ?rtıy?rdu.
B?n?,S?n b?nim gibi d?ğil?in, ş?n?lı?ın, b?lık gibi k?rın v?r y?nınd?, ?vir? ç?vir? ?ik?r?in!” diy?rdu ş?k?y? g?tiri? t?.
A?lınd? b?n b?hç?d? ç?lışırk?n, yuk?rıd? b?nim k?rıyı ?ik??, b?n gör??m bil? b?şt?n ş?şırırdım, ?m? ??nırım birş?y diy?m?zdim.
H?m k?z?ncımız iyiydi, h?md? ??nırım bu b?nim d? h?şum? gid?rdi.
K?rımı b?şk? bir ?rk?k d?m?ltı?, b?ğırt? b?ğırt? ?ik?rk?n v? b?nim k?rı d? bund?n z?vk ?lırk?n görm?k b?nim d? h?şum? gid?rdi.
Am? yin? d? ?çık ?çık maltepe escort (Git b?nim k?rıyı ?ik!) diy?m?zdim.
H?m k?rımın ?nd?n h?şl?nm?dığını biliy?rdum.
Bin?li b?yin h?m y?şı, h?md? kil??u v? ?ulu t?vırl?rı

h?şun? gitmiy?rdu k?rımın.
Bin?li b?yin b?n? ?ık ?ık ?öyl?diği, “K?rını ?vir? ç?vir ?ik?r?in!” l?fın?, b?n n? diy?c?ktim ki? Ort?m b?zulm??ın diy?, “E? h?rh?ld? y?ni, y?k?? k?rım ?iki b?şk? y?rd? ?r?r?? n? ?l?c?k?”diy? c?v?? v?riy?rdum.
Bu tür k?nuşm?l?rımız d?h? d? ?ıkl?şmıştı.
N?d?n?? h?r d?f??ınd? hiç v?kit g?çirm?d?n k?nuyu k?rım? g?tiriy?rdu.
Bir k?r??ind? yin?, “Ç?k ş?n?lı bir ?rk?k?in! S?nd?n b?şk? ?nu ?ik?n ?ldu mu hiç? Biliy?rmu?un?” diy? ??rdu.
B?n d?, “Hiç görm?dim v? b?n? hiç böyl? bir ş?y ?öyl?m?di.
Am? şü?h?l?niy?rum.
Birk?ç d?f? k?ndim t?klif ?ttim, birini ?l?lım, ? ??ni ?ik?rk?n b?n d? ??yr?d?yim,??nr? ?nunl? b?r?b?r ??ni ?ik?riz diy?.
B?z?n ?v?t d?di, b?z?n d? h?yır d?di.
A?lınd? k?bul ?t??, böyl? bir ş?y b?nim d? h?şum? gid?r!”diy? ?ğzımd?n k?çırıv?rdim.
Bin?li b?y d? bunu hiç k?çırm?dı, “D?m?k bunu d?n?m?k i?t?din h??” d?di.
B?n d? ?nl?ttım, “K?rıml? bir d?f? Swing?r Club gibi bir y?r? gitmiştik.
Bizd?n b?şk? 2 çift d?h? v?rdı, h?rk?? ?ynı y?rd? çırılçı?l?k ??vişi? ?ikişiy?rdu.
O k?d?r z?vkliydi ki.
Y?nımızd?ki şişm?n k?dının k?c??ının gözl?ri ?ür?kli ?l?r?k k?rımın k?lç?l?rınd?ydı!” d?dim.
En ??nund? d? Bin?li b?y diy?c?ğini d?di, “V?ll? b?k ?çık k?nuş?yım, ??nin k?rı ?c?i? d?r?c?d? h?şum? gidiy?r, g?l b?ni ?ik d???, hiç ?rk?d?şımın y?d? y?nımd? ç?lış?n işçimin k?rı?ı,y?k kızım y?şınd? f?l?n d?m?m, ç?tır ç?tır ?ik?rim! M?d?m ??n d? z?vk ?lıy?r?un k?rının b?şk?l?rı t?r?fınd?n ?ikilm??ind?n, n? y?? y?? k?rınl? b?nim ?r?mı y??! S?nund? n? i?t?r??niz i?t?yin b?nd?n.
B?nd? bitm?y?c?k ??r? v?r, b?n y???m y???m n? k?d?rını yiy?c?ğim? Ar?d? bir c?nım ç?ktikç? buluşuruz ?izin ?vd?, ??n i?t?r ?turur ??yr?d?r?in, i?t?r çık?r?ın dış?rı, b?n k?rını bir güz?l ?ik?rim, ??r?nızı d? bır?kırım, ??nr? ?vim? gid?rim.
K?rı yin? ??nin k?rın ?l?un! Hiçbirş?y ?lm?mış gibi gizlic? böyl? g?çini? gid?riz!” d?di.
Ev? g?ldiğimd? yin? k?rıml? ?turmuş k?nuşuy?rduk.
K?rım z?t?n h?rgün, Bin?li b?yin n??ıl b?ktığını, n??ıl ?tr?fınd? ??rv?n? ?lduğunu h?? ?nl?tırdı.
Am? iyi ??r? k?z?ndığımızd?n d?l?yı v? bunun ikimizin d? h?şun? gitm??ind?n d?l?yı ???imizi çık?rm?zdık.
Bugün Bin?li b?yin b?n? d?dikl?rini birbir k?rım? ?nl?ttım.
K?rım d? b?şt?, “Ond?n h?şl?nmıy?rum! S?nin d? b?n? bulduğun ?rk?ğ? b?k!” f?l?n d?di.
Am? ??nund? y?l? g?tirdim.
“N? ?l?c?k kızım,d?y? d?y? ?mını götünü y?l?tır?ın! Z?t?n ? y?şt? ?d?m n??ıl ?ik?c?k ??ni? S?k?m?z bil?!” diy?r?k k?rımı ikn? ?ttim.
K?rım?, “Am? ?c?l?ci ?lm?, önc?l?ri ?çık ??çık k?nuş, r?h?t ?l,??n? l?f ?tm??ın? izin v?r f?l?n.
S?nr? ?ll?m??in? izin v?rir?in.
H?r ş?yi z?m?n? bır?k, iyic? kudur?un! Z?t?n ?nd?n ?n f?zl? ??r?yı, ??ni y?t?ğ? ?tınc?y? k?d?r götürürüz.
S?nr? ??n ?nun ?ikini f?l?n ?ll?, ??nr? ?nun ??ni y?l?m??ın?, ö?m??in? izin v?r.
D?rk?n ?n ??n ?ikini f?l?n y?l?r?ın.
Ol?y h?d ??fh?y? d?y?nınc?, ?rtık k?ndini ?n? bır?k!Bır?k i?t?diği gibi ?ik?in ??ni! Z?vk ?lm???n d? z?vk ?lıy?rmuş gibi d?vr?n, çıldırt ?nu! Sikini y?l?, ?ğzın? ?kıttır döll?rini yut.
Bır?k ??ni gött?n f?l?n ?ik?in! L?fl?rınl? çıldırt, d?li ?t ?nu, ??n? öyl? bir tutul?un ki, ??nd?n ??l? bıkm??ın! H?r ??f?rind? b?şk? bir f?nt?zi d?n?…” d?dim.
Ar?d?n 3 gün g?çmiş, yin? Bin?li b?yin ?vind? ?kş?m? k?d?r ç?lışmıştım.
Akş?m d? Bin?li b?yl? b?şb?ş? b?hç?d? ?turmuş, h?m bir? içiy?r h?m k?nuşuy?rduk.
Döndü h?nım ?ğlunun y?nın? gitmişti.
Bir?m bitinc?, “B?n ?rtık k?lk?yım, pendik escort ?vd? k?rımın c?nı ?ıkılır!” d?dim.
Bin?li b?y h?m?n, “Onu d? ç?ğır g?l?in, ? d? iç?in biziml?!” d?di.
B?n d?, “T?m?m ç?ğır?yım, ?m? b?k bu ?kş?m k?rımı k?ndırdın k?ndırdın! B?n ?n? b?h??ttim, ?m? n?z ?diy?r! H?r ş?y ??nin ?lind? ?rtık! Bir?z k?lbini k?z?n, gönlünü ?t, ??nr? k?ndiliğind?n ?turur ??nin kuc?ğın? m?r?k ?tm?!” d?dim.
“T?m?m, ?r? g?l?in h?m?n!” d?di.
K?rımı ?r?yı?, “Üz?rin? güz?l birş?yl?r giyi? g?l, ?ltın? d? bikinini giy, bu g?c? h?m iç?c?ğiz h?m yüz?c?ğiz! B?k bikini giym?yi unutm?, ??nr? çı?l?k ??k?rız ??ni h?vuz?!” d?dim.
Bin?li b?yind? ç?k h?şun? gitmişti, “Y? b?k şimdid?n ?ikim k?lktı!” d?di.
15 d?kik? ??nr? k?rım üz?rind? göğü?l?rinin y?rı?ını ?çıkt?

bır?k?n ?iy?h ?tl?t türü bir ş?y, ?ltınd? i?? ?iy?h bir mini ?t?k il? y?nımız? g?ldi.
İkimiz d? ??nki bir ?r?n??? g?liy?rmuş ?d??ıyl? ?y?ğ? k?lkı? k?rımı k?rşıl?dık,b?ş köş?y? ?turttuk.
K?rım d? gül?r?k, “Bu n??ıl bir k?rşıl?m? böyl?, n? ?luy?r ?iz??” d?di.
B?n d? ikimizin ?dın?,E??, burd? ??nd?n d?ğ?rli, ??nd?n ??xy, ??nd?n güz?l kim?? vamı k?rıcığım?” d?dim.
Bin?li b?y d? k?ndi l?fl?rıyl? b?ni d??t?kl?di.
S?nr? b?n?, “K?rın? d? bir bir? ?ç, ??ğuk ?l?un!”d?di.
B?n d?, “K?rım ??d?c? Vi?ki iç?r!” d?yinc?, “Evd? y?k,? z?m?n ?lı? g?lm?k ??n? düş?r!” d?di.
M?cbur?n ?lm?y? gitm?k z?rund? k?ldım.
Gid?rk?n d? ?r?l?rınd?ki işi k?l?y ?işir?bilm?l?ri için, “B?n y?kk?n y?r?m?zlık y??m?yın, g?ldiğimd? ?izi y?t?k ?d??ınd? ?r?m?y?yım h??!” diy?r?k, k?rımı k?ndi ?ll?riml? Bin?li b?yin ?ll?rin? t??lim ?tmiş ?ldum.
G?ldiğimd? Bin?li b?yl? k?rım k?rşılıklı d?ğil d?, y?ny?n?

?turuy?rl?r, gülüşüy?rl?rdı.
S?nırım işl?m t?m?mdı.
K?rımın içki?ini k?ydum, mutf?kt?n d? buzu g?tiri? ??rvi? y??tımv? b?n d? k?rşıl?rın? ?turdum.
S?nki b?nim d?ğil d?, Bin?li b?yin k?rı?ıydı.
A?lınd? bu ??rtr? h?şum? gitmişti v? b?n? z?vk v?riy?rdu.
Yıll?rdır bu tür bir m?nz?r?yı h?y?l ?diy?rdum h??.
İçkiydi, ??hb?tti d?rk?n, k?f?l?rımız Ç?kırk?yf ?lunc?, ?rt?m d? iyic? ?t?şl?nmişti.
Artık Bin?li b?yin ?ll?ri k?rımın b?c?kl?rınd?, k?lç?l?rınd?, b?z?nd? iki b?c?ğının ?r??ınd? g?ziy?rdu.
irm?k için, “Şimdi d? h?vuz? girm? z?m?nı! B?yl?r b?y?nl?r h?di b?k?lım, h?rk?? ??yun?un!” d?dim.
K?rım d? biz? uymuş, “Çı?l?k mı gir?c?ğiz? H?ni b?n? bikinini giy g?l d?diniz y?! B?şun? mı giydim y?ni?” d?di.
Bin?li b?y d?, “İ?t?r??n çı?l?k gir güz?ll?r güz?li, gözümüz gönlümüz ?çıl?ın!” d?di.
K?rım b?ni k??t?d?r?k, “Ay b?ni çı?l?k gör?nl?r d? k?şk? ??nin ?ttiğin güz?l l?fl?rı ?di?, d?ğ?rimi bil??!” d?di.
Bin?li b?y d? k?rım?, “S?n m?r?k ?tm?, b?n ??nin d?ğ?rini h?r z?m?n bilirim! S?nin gibi k?dını bulmuş, ?ğzının t?dını bilmiy?r! V?ll? b?n ?l??m y?t?kt?n çıkm?m ??ninl?!”d?di.
K?rım yüzü Bin?li b?y? dönük ş?kild? ü?tünü çık?rdı, ??nr? ?n? ?rk??ını

dönü?, bir?zd? ?ğili?, ?ltınd?ki ?t?ği çık?rdı.
Bikini?inin içind?ki k?r?uz götü t?m Bin?li b?yin k?rşı?ınd? duruy?rdu.
K?rım,E?, ?iz ??yunmuy?rmu?unuz?” diy? ??runc?, b?n, “V?ll? b?nd? m?y? y?k, i?t?r??niz kül?tuml? gir?rim!” d?dim.
Bin?li b?y d? b?n?, “N? ?l?c?k c?nım, biz d? çı?l?k gir?riz, ??nki b?nd?kind?n ??nd? y?k mu?”d?di.
K?rım l?f? ?tıldı, gül?r?k, “Sizd? v?r, ?m? b?nd? y?k ?nd?n!” d?di.
Bu ??f?r Bin?li b?y ?nd?n ?ş?ğı k?lm?dı, “Güz?lim ??nd? y?k?? d?, ??nki ??nind? y?m?diğin ş?y mi?İlk d?f? mı y?r?k gör?c?k?in, n? v?r bund??” d?di v? ikimiz d? çırılçı?l?k ??yunduk.
Bin?li b?y k?rım?, “S?ni b?n k?ndi ?ll?riml? ??y?c?ğım, bu ş?r?fi b?nd?n??irg?m? güz?lim!” d?di.
K?rım b?şt? ş??ırdı.
B?n d?, “E? h?di ??y?un, y?k?? ikimiz kartal escort bird?n ??y?r, t?c?vüz ?d?riz!” d?yinc?, Bin?li b?y, “Y?? b?nd? öyl? ş?y ?lm?z, y?v?ş y?v?ş,?kş?y?r?k, z?vkini çık?r?r?k y???rım!” d?di.
K?ndi ?ll?riyl? ??ydu k?rımı.
H?? b?r?b?r h?vuzd? çırılçı?l?k yüzüy?r, ?ğl?niy?r, ?yn?şıy?rduk.
Yüzm?kt?n y?rulunc? h?vuzd?n çıktık.
Bir?z ?turu? dinl?ndik.
Bin?li b?y hiç kim??nin b?kl?m?diği bir ?nd? ?y?ğ? k?lktı, ?lini ??nki d?n?? k?ldırır gibi k?rım? uz?t?r?k, “H?di b?b?ğim biz yuk?rıy? ?d?mız? çık?lım, b?ni düny?nın ?n mutlu in??nı ?lm?kt?n ?lık?ym?!” d?di.
K?rım ş?şırmış, dili tutulmuş gibi bir ?n?, bir b?nim yüzüm? b?kıy?rdu.
Bin?li b?y ?nl?mış, “Ç?kinm? güz?lim, b?n k?c?nl? k?nuştum, bund?n ??nr? ??nin iki k?c?n ?l?c?k, ??nin h?r i?t?diğini y?rin? g?tir?c?ğim, ??r? içind? yüz?c?k?in! Önc? b?nim k?rım, ??nr? d? k?ndi k?c?nın k?rı?ı?ın!” d?di.
K?rım? k?f?ml? iş?r?t v?rinc?, birlikt? yuk?rıy? çıktıl?r.
Onl?rd?n

?z ??nr? d? b?n ????izc? yuk?rı çıktım.
Od?y? girdikl?rind? iki?i d? z?t?n çırılçı?l?k ?ldukl?rınd?n, h?m?n Bin?li b?y k?rım? ??rılmış, dud?kl?rınd?n d?li gibi ö?üy?rdu.
K??ı ?çık ?lduğund?n, b?n d? k?rid?rd?n gizlic? ??yr?diy?rdum ?nl?rı.
K?rım Bin?li b?yin önünd? çöktü, ?ikini y?lıy?rdu.
Bin?li b?yin ?iki z?vkt?n k?zık gibi ?lmuştu.
S?nr? k?rımın ?lind?n tut?r?k y?t?ğ? götürdü.
K?rımı y?t?ğın k?n?rın? ?turttu v? b?c?kl?rını ?yırı? ?mını y?l?m?y? b?şl?dı.
K?rımın ?n ç?k h?şl?ndığı ş?ydi bu.
D?h? ??nr? iki?i bird?n y?t?ğın üz?rin? uz?nı?, ö?üşü? y?l?şm?y? b?şl?dıl?r.
Bin?li b?y b?z?n k?rımın k?lç?l?rını ?kşuy?r, b?z?n göğü?l?rini

y?l?yı? ?ıkıy?r, ?ür?kli d? iltif?t ?diy?r, “Am?n T?nrım, n? güz?l k?lç?l?r! Bir?zd?n bunl?rın ?r??ın? giri?, ??ni gött?n ?ik?c?ğimi h?y?l bil? ?d?miy?rum k?rıcığım!” diy?rdu.
V? nih?y?t k?rımın b?c?kl?rını ?yırdı, ?ikini ?mın? d?y?yı? ??ktu.
K?rım ?ltınd? ?ür?kli inliy?rdu.
Bin?li b?y ??m??l?m?y? b?şl?mıştı bil?.
“Y?vrum, h?rik??in b?b?ğim!” d?dikç?, k?rım d?, “Sik b?ni ?rk?ğim, b?n bu ş?kild? ?ikilm?yi ç?k özl?dim, b?ni ?ik? d?yur, dibin? k?d?r ??k n? ?lur?un!” diy? ?d?t? y?lv?rıy?rdu.
10 d?kik?y? y?kın ? ş?kild? ?mınd?n ?ikti.
B?z?n d? k?rım b?c?kl?rını Bin?li b?yin ?muzl?rın? ?ttı.
Bir ?r? ??zi?y?n d?ğiştirdil?r, Bin?li b?y ?ırtü?tü y?ttı.
K?rım yin? ?ikini y?l?dı, ??nr? d? ?ikinin üz?rin?, yüzü ?n? dönük ş?kild? ?turdu.
Sikinin üz?rind? ?turu? k?lkıy?r, bir ?nd?n d? ?zgin ?r???ul?r gibi, “Sik b?ni, ?ik b?ni ?rk?ğim!” diy? inliy?rdu.
K?rım ?mınd?n ?ikilm?kt?n ??nırım ç?k m?mnun k?lmıştı.

Ü?tünd?n ini? d?m?ldı, şimdi d? gött?n yiy?c?kti.
Bin?li b?y d? h?m?n k?rımın göt d?liğini ??rm?kl?m?y? b?şl?dı.
B?şt? ?cırdı, ?m? k?rım ?lışkındı gött?n y?m?y?.
B?n d? ç?k ?iktim k?rımın götünü.
B?n? ?öyl?m??? d?, ??nırım b?niml? ?vl?nm?d?n önc? d? gött?n ?iktirmiş ?lm?lıydı.
V? nih?y?t Bin?li b?y k?rımın ?rk??ın? ??kuldu, ?ikini göt d?liğin? b??tırm?y? b?şl?dı.
Girdiğini, k?rımın, “Ayyy!” diy? b?ğırm??ınd?n ?nl?mıştım.
Bin?li b?y bir müdd?t y?v?şc? ??ku? çık?rdı, d?h? ??nr? hızl?ndı.
Ar? ?ır? d? k?rımın k?lç?l?rını ?kşuy?r v? t?k?tlıy?rdu.
Bin?li b?y gött?n f?zl? d?y?n?m?dı, 4-5 d?kik? ??nr? ?ikini çık?rdı v? k?rımın ?ğzın? v?ri? b?ş?ldı.
K?rımın ?ğzı yüzü döl içind? k?lm??ın? r?ğm?n, ?ikini y?l?m?y? bir ?ür? d?h? d?v?m ?tti.
O ?ır?d? b?n ????izc? ?ş?ğı indim.
S?nund? h?y?lim? k?vuşmuş, k?rımı bir b?şk??ıyl? ?ikişirk?n ??yr?tmiştim.
Az ??nr? iki?i bird?n ?ş?ğıy? y?nım? g?ldil?r.
Bin?li b?yin ?lind? ç?k d?ft?riyl? k?l?mi v?rdı.
Sig?r? uz?ttım, “N??ıldı?” diy? ??rdum.
Bin?li b?y, H?rik?,muht?ş?m bir k?dın! H?y?tımd? böyl? bir ş?y görm?dim b?n!” d?di v? yüklü m?bl?ğd? bir ç?k y?zı? v?rdi,yani alan memnun veren memnun artık adam devamlı olarak karımı istediği zaman sikiyor bazen benim yanımda sikerken bende onlara bakıp zevk alıyorum.
porno hikayeleri

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul travestileri istanbul travestileri ankara travestileri didim escort tuzla escort kartal escort izmir escort konyaaltı escort escort ankara izmir partner kayseri escort izmit escort seks hikayeleri escort pendik antep escort kartal escort maltepe escort pendik escort gaziantep escort
bahis siteleri kaçak bahis bahis siteleri canlı bahis güvenilir bahis canlı bahis sakarya escort bayan webmaster forum hd porno bursa escort bursa escort bursa escort erenler travesti